डिपाडी डिपांग

डिपाडी डिपांग डिचिबाडी डिपांग
इडिबाडी डिचिबाडी डिपांग ।२। ||ध्रु||

काळी माती निळं पानी हिरवं शिवार
ताज्या ताज्या माळव्याचा भुईला या भार
ज्वानीच्या या मळ्यामन्दी पिरतीचं पानी
बघायाला कवतिक आलं नाही कुनी
मळ्याला या मळेवाली भेटलीच नाय
अन् राणी माझ्या मळ्यामन्दी घुसशील काय ||१||

काकडीचा बांधा तुझा मिरचीचा तोरा
मुळ्यावानी कडू तरी रंग गोरा गोरा
लिंबावानी कांती तुझी विटावानी ओठ
टम्बाट्याचं गाल तुझे भेंडीवानी बोटं
काळजात मंडई तु मांडशील का
अन रानी माझ्या मळ्यामन्दी घुसशील का ||२||

नको गाऊ भाजीवाल्या पिरतीची गानी
शिळ्या शिळ्या भाजीवर शिंपडुन पानी
ओसाड्याच्या गावी तुझा ओसाडाच मळा
गुलाबाला सोसवना उन्हाळ्याच्या झळा
strawberry ला कांदा कधी शोभनार नाही ||३||

तुझ्यासाथी जिवाराची केली मशागत
खुरपला जीव दिलं काळजाचं खत
राखायला मळा केली डोळ्याची या वात
बुजगावन्या च्या परी उभा दिन रात
नको जळू दिन रात नको जीव टांगू
ठाव हाय मला सारं नको काही सांगू
पिरतीत राज्या तुझ्या नाही काही खोड
तुझ्या हाती मिरचीबी लागतीय गोड
माज्यासंग मळा तुझा कसशील काय ||४||

Video Link!

2 thoughts on “डिपाडी डिपांग

  1. Wonderful piece of information, I had come to know about your blog from my friend Nandu , Hyderabad, I have read at least 7 posts of yours by now, and let me tell you, your website gives the best and the most interesting information. This is just the kind of information that I had been looking for, I’m already your RSS reader now and I would regularly watch out for the new posts, once again hats off to you! Thanks a ton once again, Regards, hanuman chalisa

Leave a Reply