Category Archives: audio

Mahishasur Mardini Stotra

Courtesy: https://carnatica.net/lyrics/mahishasuramardini.doc


Audio Download/Listen.
Devanagari

English

In Devanagari:

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते
गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते |
भगवति हेशितिकण्ठकुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कर्ते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || १ ||
सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते
त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते |
दनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिन्धुसुते जय
जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || २ ||
अयि जगदंब मदंब कदंब वनप्रिय वासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शर्ङ्ग निजालय मध्यगते |
मधु मधुरे मधु कैटभ गञ्जिनि कैटभ भञ्जिनि रासरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || ३ ||
अयि शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते
रिपु गज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मर्गाधिपते |
निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || ४ ||
अयि रण दुर्मद शत्रु वधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभर्ते
चतुर विचार धुरीण महाशिव दूतकर्त प्रमथाधिपते |
दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कर्तान्तमते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || ५ ||
अयि शरणागत वैरि वधूवर वीर वराभय दायकरे
त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कर्तामल शूलकरे |
दुमिदुमि तामर दुन्दुभिनाद महो मुखरीकर्त तिग्मकरे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || ६ ||
अयि निज हुङ्कर्ति मात्र निराकर्त धूम्र विलोचन धूम्र शते
समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते |
शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || ७ ||
धनुरनु सङ्ग रणक्षणसङ्ग परिस्फुर दङ्ग नटत्कटके
कनक पिशङ्ग पर्षत्क निषङ्ग रसद्भट शर्ङ्ग हतावटुके |
कर्त चतुरङ्ग बलक्षिति रङ्ग घटद्बहुरङ्ग रटद्बटुके
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || ८ ||
जय जय जप्य जयेजय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते
भण भण भिञ्जिमि भिङ्कर्त नूपुर सिञ्जित मोहित भूतपते |
नटित नटार्ध नटीनट नायक नाटित नाट्य सुगानरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || ९ ||
अयि सुमनः सुमनः सुमनः सुमनः सुमनोहर कान्तियुते
श्रित रजनी रजनी रजनी रजनी रजनीकर वक्त्रवर्ते |
सुनयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || १० ||
सहित महाहव मल्लम तल्लिक मल्लित रल्लक मल्लरते
विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्ग वर्ते |
सितकर्त पुल्लिसमुल्ल सितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || ११ ||
अविरल गण्ड गलन्मद मेदुर मत्त मतङ्गज राजपते
त्रिभुवन भूषण भूत कलानिधि रूप पयोनिधि राजसुते |
अयि सुद तीजन लालसमानस मोहन मन्मथ राजसुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || १२ ||
कमल दलामल कोमल कान्ति कलाकलितामल भाललते
सकल विलास कलानिलयक्रम केलि चलत्कल हंस कुले |
अलिकुल सङ्कुल कुवलय मण्डल मौलिमिलद्भकुलालि कुले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || १३ ||
कर मुरली रव वीजित कूजित लज्जित कोकिल मञ्जुमते
मिलित पुलिन्द मनोहर गुञ्जित रञ्जितशैल निकुञ्जगते |
निजगुण भूत महाशबरीगण सद्गुण संभर्त केलितले
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || १४ ||
कटितट पीत दुकूल विचित्र मयूखतिरस्कर्त चन्द्र रुचे
प्रणत सुरासुर मौलिमणिस्फुर दंशुल सन्नख चन्द्र रुचे |
जित कनकाचल मौलिपदोर्जित निर्भर कुञ्जर कुंभकुचे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || १५ ||
विजित सहस्रकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते
कर्त सुरतारक सङ्गरतारक सङ्गरतारक सूनुसुते |
सुरथ समाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || १६ ||
पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनन स शिवे
अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत |
तव पदमेव परंपदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || १७ ||
कनकलसत्कल सिन्धु जलैरनु सिञ्चिनुते गुण रङ्गभुवं
भजति स किं न शचीकुच कुंभ तटी परिरंभ सुखानुभवम |
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवं
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || १८ ||
तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननु कूलयते
किमु पुरुहूत पुरीन्दुमुखी सुमुखीभिरसौ विमुखीक्रियते |
मम तु मतं शिवनामधने भवती कर्पया किमुत क्रियते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || १९ ||
अयि मयि दीनदयालुतया कर्पयैव त्वया भवितव्यमुमे
अयि जगतो जननी कर्पयासि यथासि तथाऽनुमितासिरते |
यदुचितमत्र भवत्युररि कुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते || २० ||
|| इति श्रीमहिषासुरमर्दिनिस्तोत्रं संपूर्णम ||

In English :

ayi girinandini nanditamedini vishvavinodini nandanute
girivara vindhya shirodhinivAsini viShNuvilAsini jiShNunute |
bhagavati heshitikaNThakuTuMbini bhUri kuTuMbini bhUri k.rte
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 1 ||
suravaravarShiNi durdharadharShiNi durmukhamarShiNi harSharate
tribhuvanapoShiNi shaN^karatoShiNi kilbiShamoShiNi ghoSharate |
danuja niroShiNi ditisuta roShiNi durmada shoShiNi sindhusute jaya
jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 2 ||
ayi jagadaMba madaMba kadaMba vanapriya vAsini hAsarate
shikhari shiromaNi tuN^ga himAlaya sh.rN^ga nijAlaya madhyagate |
madhu madhure madhu kaiTabha ga~njini kaiTabha bha~njini rAsarate
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute || 3 ||
ayi shatakhaNDa vikhaNDita ruNDa vituNDita shuNDa gajAdhipate
ripu gaja gaNDa vidAraNa caNDa parAkrama shuNDa m.rgAdhipate |
nija bhuja daNDa nipAtita khaNDa vipAtita muNDa bhaTAdhipate
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 4 ||
ayi raNa durmada shatru vadhodita durdhara nirjara shaktibh.rte
catura vicAra dhurINa mahAshiva dUtak.rta pramathAdhipate |
durita durIha durAshaya durmati dAnavadUta k.rtAntamate
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 5 ||
ayi sharaNAgata vairi vadhUvara vIra varAbhaya dAyakare
tribhuvana mastaka shUla virodhi shirodhi k.rtAmala shUlakare |
dumidumi tAmara dundubhinAda maho mukharIk.rta tigmakare
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 6 ||
ayi nija huN^k.rti mAtra nirAk.rta dhUmra vilocana dhUmra shate
samara vishoShita shoNita bIja samudbhava shoNita bIja late |
shiva shiva shuMbha nishuMbha mahAhava tarpita bhUta pishAcarate
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 7 ||
dhanuranu saN^ga raNakShaNasaN^ga parisphura daN^ga naTatkaTake
kanaka pishaN^ga p.rShatka niShaN^ga rasadbhaTa sh.rN^ga hatAvaTuke |
k.rta caturaN^ga balakShiti raN^ga ghaTadbahuraN^ga raTadbaTuke
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 8 ||
jaya jaya japya jayejaya shabda parastuti tatpara vishvanute
bhaNa bhaNa bhi~njimi bhiN^k.rta nUpura si~njita mohita bhUtapate |
naTita naTArdha naTInaTa nAyaka nATita nATya sugAnarate
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 9 ||
ayi sumanaH sumanaH sumanaH sumanaH sumanohara kAntiyute
shrita rajanI rajanI rajanI rajanI rajanIkara vaktrav.rte |
sunayana vibhramara bhramara bhramara bhramara bhramarAdhipate
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 10 ||
sahita mahAhava mallama tallika mallita rallaka mallarate
viracita vallika pallika mallika bhillika bhillika varga v.rte |
sitak.rta pullisamulla sitAruNa tallaja pallava sallalite
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 11 ||
avirala gaNDa galanmada medura matta mataN^gaja rAjapate
tribhuvana bhUShaNa bhUta kalAnidhi rUpa payonidhi rAjasute |
ayi suda tIjana lAlasamAnasa mohana manmatha rAjasute
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 12 ||
kamala dalAmala komala kAnti kalAkalitAmala bhAlalate
sakala vilAsa kalAnilayakrama keli calatkala haMsa kule |
alikula saN^kula kuvalaya maNDala maulimiladbhakulAli kule
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 13 ||
kara muralI rava vIjita kUjita lajjita kokila ma~njumate
milita pulinda manohara gu~njita ra~njitashaila niku~njagate |
nijaguNa bhUta mahAshabarIgaNa sadguNa saMbh.rta kelitale
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 14 ||
kaTitaTa pIta dukUla vicitra mayUkhatirask.rta candra ruce
praNata surAsura maulimaNisphura daMshula sannakha candra ruce |
jita kanakAcala maulipadorjita nirbhara ku~njara kuMbhakuce
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 15 ||
vijita sahasrakaraika sahasrakaraika sahasrakaraikanute
k.rta suratAraka saN^garatAraka saN^garatAraka sUnusute |
suratha samAdhi samAnasamAdhi samAdhisamAdhi sujAtarate
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 16 ||
padakamalaM karuNAnilaye varivasyati yo.anudinan sa shive
ayi kamale kamalAnilaye kamalAnilayaH sa kathaM na bhavet |
tava padameva paraMpadamityanushIlayato mama kiM na shive
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 17 ||
kanakalasatkala sindhu jalairanu si~ncinute guNa raN^gabhuvaM
bhajati sa kiM na shacIkuca kuMbha taTI pariraMbha sukhAnubhavam |
tava caraNaM sharaNaM karavANi natAmaravANi nivAsi shivaM
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 18 ||
tava vimalendukulaM vadanendumalaM sakalaM nanu kUlayate
kimu puruhUta purIndumukhI sumukhIbhirasau vimukhIkriyate |
mama tu mataM shivanAmadhane bhavatI k.rpayA kimuta kriyate
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 19 ||
ayi mayi dInadayAlutayA k.rpayaiva tvayA bhavitavyamume
ayi jagato jananI k.rpayAsi yathAsi tathA.anumitAsirate |
yaducitamatra bhavatyurari kurutAdurutApamapAkurute
jaya jaya he mahiShAsuramardini ramyakapardini shailasute  || 20 ||
|| iti shrImahiShAsuramardinistotraM saMpUrNam  ||

डिपाडी डिपांग

डिपाडी डिपांग डिचिबाडी डिपांग
इडिबाडी डिचिबाडी डिपांग ।२। ||ध्रु||

काळी माती निळं पानी हिरवं शिवार
ताज्या ताज्या माळव्याचा भुईला या भार
ज्वानीच्या या मळ्यामन्दी पिरतीचं पानी
बघायाला कवतिक आलं नाही कुनी
मळ्याला या मळेवाली भेटलीच नाय
अन् राणी माझ्या मळ्यामन्दी घुसशील काय ||१||

काकडीचा बांधा तुझा मिरचीचा तोरा
मुळ्यावानी कडू तरी रंग गोरा गोरा
लिंबावानी कांती तुझी विटावानी ओठ
टम्बाट्याचं गाल तुझे भेंडीवानी बोटं
काळजात मंडई तु मांडशील का
अन रानी माझ्या मळ्यामन्दी घुसशील का ||२||

नको गाऊ भाजीवाल्या पिरतीची गानी
शिळ्या शिळ्या भाजीवर शिंपडुन पानी
ओसाड्याच्या गावी तुझा ओसाडाच मळा
गुलाबाला सोसवना उन्हाळ्याच्या झळा
strawberry ला कांदा कधी शोभनार नाही ||३||

तुझ्यासाथी जिवाराची केली मशागत
खुरपला जीव दिलं काळजाचं खत
राखायला मळा केली डोळ्याची या वात
बुजगावन्या च्या परी उभा दिन रात
नको जळू दिन रात नको जीव टांगू
ठाव हाय मला सारं नको काही सांगू
पिरतीत राज्या तुझ्या नाही काही खोड
तुझ्या हाती मिरचीबी लागतीय गोड
माज्यासंग मळा तुझा कसशील काय ||४||

Video Link!

बाल विहार प्रार्थना

To play the file, click on the small triangle before the name. (needs javascript and flash plugin)
To download the file, right click on file name and select “Save Link As” or “Save Target As”

१ एकदन्तम्‌ महाकायं लम्बोदर गजाननम्‌ ।
विघ्ननाशकरम्‌ देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ ॥
(Ekadantam mahakayam lambodaragajananam
Vighnanashkaram devam herambam pranamamyaham)

O Lord Ganesha, who has a single tusk, mighty body, pendant bellied,
I pray to Thee Oh Lord, to remove the obstacles from all actions I intend to perform

२ गुरूर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णु: गुरूर्देवो महेश्वर:।
गुरूरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम:॥
( Gurur Brahmaa Gurur Vishnuh Gurur Devo Maheshvarah;
Gurureva param Brahma tasmai Shree Guruve namah)

Gurur Brahma Gurur Vishnu Audio

Guru is Brahma, guru is Vishnu, guru is Lord Maheshwara; guru is the visible
supreme divinity incarnate, salutation to that guru.

३ सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि ।
विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॥

(Sarasvati namastubhyam varade kaamaroopini
Vidyaarambham karishyami siddhir bhavatu me sadaa)

Salutation to you, O Saraswati, grantor of blessings and embodiment of all wishes;
I am getting inducted to studies, may there be fulfilment for me forever.

४ कराग्रे वसते लक्ष्मी: करमध्ये सरस्वती ।
करमूले तु गोविन्दम्‌ प्रभाते करदर्शनम्‌ ॥

(Karaagre vasate Lakshmi, karamadhye Sarasvatee
Karamoole tu Govindam prabhaate karadarshanam)

Karagre Vasate Laxmi Audio

At the fore of the hands resides Lakshmi, and at the middle, Saraswati;
at the root is seated Gauri, (so) see the palm of the hand at dawn (first).

शांति मंत्र
ॐ सह नाववतु सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै ।
तेजस्वि नावधीत्मस्तु मा विद्विषावहै ॥
ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥

Shanti Mantra (Om saha naavavatu saha nau bhunaktu saha veeryam karavaavahai
Tejasvinaavadheetamastu maa vidvishaavahai,
Om Shaantih, Shaantih, Shaantih.)

May he protect us both—the teacher and the taught. May he nourish us both.
May we acquire more strength (from knowledge).
May our study be enlightened and may we not dislike each other.

६ सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामय: ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दु:खभाग्‌ भवेत्‌ ॥

(Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niraamayaah;
Sarve bhadrani pashyantu, maa kashchid duhkhabhaag bhavet.)

Oh Loard in Thee may all be Happy, may all be free from misery
May all realise goodness and may no one suffer pain.

गायत्री मंत्र

ॐ भूर्भुव: स्व:।
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो न: प्रचोदयात्‌ ॥ ॐ ॥

Gayatri Mantra
(Om bhur bhuvas suvaha, Om tat savitur vareNyaM, bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo nah prachodayaata, Om.)

Listen to ॐ भूर्भुव: स्व:
We meditate on the glory of the Creator, ; Who has created the Universe;
Who is worthy of Worship; Who is the embodiment of Knowledge and Light;
Who is the remover of all Sin and Ignorante; May He enlighten our Intellect.

८ ॐ पूर्णमद: मूर्णमितं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

(Om poornamadah poornamidam poornat poornamudachyate
Poornasya poornamadaaya poornamevaavashishyate.)

That (pure consciousness) is full (perfect); this (the manifest universe of matter;
of names and forms being maya) is full. This fullness has been projected
from that fullness. When this fullness merges in that fullness, all that
remains is fullness.

महा मृत्युंजय मंत्र
ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌।
उर्वारूकमिव बंधनान् म्रूत्योर्मुक्षीयमाम्रुतात्‌॥

Maha Mrutyunjay Mantra
(Om Tryambakam yajaamahe sugandhim pushtivardhanam
Urvarukamiva bandhanaat mrutyor mukshiya maamrutaata.)

Om. We worship the three-eyed One (Lord Shiva) Who is fragrant and
Who nourishes well all beings; may He liberate us from death for the sake of
immortality, even as the cucumber is severed from its bondage (to the creeper).

१० असतो मा सत्‌ गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय।
म्रुत्योर्माऽ म्रुतं गमय। ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥

(Asato Maa sat gamaya, tamaso maa jyotir gamaya
mrityor maa amrutam gamaya, Om Shaantih, Shaantih, Shaantih.)

O Lord, please lead me from unreal to real. Please lead me from darkness to light.
(i.e. from ignorante to knowledge). Lead me from death to immortality.

११ वक्रतुण्ड महाकाय सुर्यकोटी समप्रभ ।
निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ॥

(Vakratunda mahaakaaya suryakoti samaprabhaa
Nirvighnam kurumedeva sarvakaryeshu sarvadaa)

Vakratunda Mahakaya Audio

O god with the twisted trunk, broad-bodied, brilliant as thousand suns, bless me with
freedom from obstructions and hindrances in all my works and for all times.

१२ ओंकारम्‌ बिंदुसंयुक्तम्‌ नित्यं ध्यायन्ति योगिन:।
कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नम:॥

(Aumkaaram bindusanyuktam, nityan dhyayanti yoginah;
Kaamadam mokshadam chaiva, aumkaaraaya namo namah.)

Yogis meditate forever on Aumkara associated with the Bindu, salutation to the
Aumkara, the grandor of wishes and salvation.

१३ कायेन वाचा मनसेंद्रियैवा बुध्यात्मना वा प्रक्रुते: स्वभावात्‌।
करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॥

(kaayena vaachaa manasendriyairva, budhyatmanaa vaa prakruteh swabhaavaat;
Kaaromi yadyat sakalam parasmai, naaraayanaayeti samarpayaami.)

Whatever I do either by body, speech, mind or sensory organs, either with my personal
knowledge or natural trait, I surrender and submit all to that supreme divine Narayana.

१४ त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

(Tvameva maataa cha pitaa tvameva, tvameva bandhushcha sakhaa tvameva;
Tvameva vidyaa dravinam tvameva, tvameva sarvam mama devadeva.)

You are the mother, you are the father, you are the relative, you are the friend,
you are education, you are wealth, you are everything for me, O Lord, O Lord.

१५ शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपद: ।
शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपज्योति: नमोऽस्तुते ॥

(Shubham karoti kalyanam, aarogyam dhanasampadah;
Shatru budhhi vinaashaaya, deepajyotih namoostu te.)

The grantor of auspices, welfare, health, wealth and prosperity, salutation to you
O flame of the lamp, for the destruction of the thought of enmity.

Quick tip – how to extract audio from youtube videos

Here is a quick tip for extracting audio from youtube videos. I assume you have a reasonably recent linux distribution. (Things might work on other operating systems as well as all the applications that I mention below are ported to other operating systems)

Step 1: Download the flash video file from youtube. Either use greasemonkey script or a python script to extract it. (I use the python script way BTW) You can also use the online site VideoDL.org to show you the download link.
Step 2: Use ffmpeg or mplayer to extract audio from the flv file that you just downloaded:
ffmpeg -i f7v9NhmF3SY.flv johny.mp3
OR
mplayer -dumpaudio f7v9NhmF3SY.flv -dumpfile johny.mp3

Enjoy!

Dear Lazyweb

I am looking for a flash media player which can play audio/video content in browser. I am currently using del.icio.us's playtagger for now, but it is limited to mp3 only (I had to change the code a little bit to prevent it from adding multiple inclusions - my changed code is here) and it does not allow rewind/forward.

I also looked at this post which suggests using google video player, which would be nice as it could then also play video files, but it consumes a lot of real estate on the pages. There is also this website mentioned which is nicer but that player is bigger than I want too... And it is probably not a fair use as it is undocumented use...

I also checked out the odeo player, which is nice but you need to host the files on odeo, which is a no-no.

Here are my requirements for this with a scorecard for Playtagger and Google:

 • Easy to use. No need to add tag soup for each file. (Del.icio.us + Google -)
 • Small size on the page (need to collapse the buttons until user clicks on play button) (Del.icio.us + Google -)
 • Ability to rewind/fast forward (Del.icio.us - Google +)
 • Play different media formats (mp3/wav/ogg/avi/mpeg video, possibly realmedia) (Del.icio.us - Google +)

Any suggestions ?

Thanks!

काही बालगीते

Update: Click here to play all songs in your browser.

To play the song, click on the small triangle before the song name. (needs javascript and flash plugin)
To download the song, right click on song name and select "Save Link As" or "Save Target As"
नाच रे मोरा
आम्ही कोळ्यांची पोरं हाय हो
अगडम बगडम (
छडी लागे छम छम
चांदोमामा चांदोमामा भागलास का
कोणास ठाऊक कसा
खोडी माझी काढाल तर
लहान माझी बाहुली
दिवस उद्याचा सवडीचा
सांग सांग भोलानाथ
टप टप टप टप टाकीत टापा
ये रे ये रे पावसा रूसलास का
एक मुलगा गेला तळ्याच्या काठी
सांगू काय सांगू काय
एका माकडाने काढले दुकान
मैना राणी
सांग सांग भोलानाथ
ससा तो कसा बॊल
जंगल जंगल बात चली है
Asha and friends - Zamana mein aaye hai deewane - Asha and Lil Champs

Some videos from Salil - Sandip:
अगोबाई ढग्गोबाई - Agobai Dhaggobai
मी पप्पाचा ढापून फोन - Mee Pappancha Dhapun Phone
दूर देशी गेला बाबा - Dur Deshi Gela Baba
दमलेल्या बाबाची कहाणी - Damlelya Babachi Kahani

Children’s songs in Marathi

Update: Play all files in your browser.

To play the file, click on the small triangle before the name. (needs javascript and flash plugin)
To download the file, right click on file name and select “Save Link As” or “Save Target As”

Aala Aala Paus आला आला पाउस आला बघा बघा हो आला आला ...
Mala Pawasat Jau De - ए आई मला पावसात जाऊ दे, एकदाच गं भिजून मला चिंब चिंब होऊदे
Chocolate Cha Bungla - असावा सुन्दर
Gori Gori Pan - गोरी गोरी पान फुलांसारखी छान दादा मला एक वहिनी आण
Koli Geet - Amhi Kolyanchi Pora Hay - आम्ही कोळ्यांची पोरं हाय हो
Konas Thauk Kasa - कोणास ठाऊक कसा पण शाळेत गेला ससा
Majhya Dadala - आणायचा माझ्या ताईला नवरा आणायचा
Mamachya Gawala Jauya - झूक झूक आगिनगाडी धुरांच्या रेघा हवेत काढी
Nach Re Mora - नाच रे मोरा आंब्याच्या बनात (देव बाप्पा)
Pustak Nantar Vacha - पुस्तक नंतर वाचा
Sang Sang Bholanath - सांग सांग भोलानाथ पाऊस पडेल काय
Ye Re Ye Re Pawasa - ये रे ये रे पावसा रुसलास का माझ्याशी गट्टी फू केलीस का
Ya varyanchya basuni vimani... Shala chandoba gurujinchi - या वार्‍यांच्या बसुनी विमानी ... शाळा चान्दोबा गुरूजींची
Chhaan Chhan Chhaan Mani Mauche Bal - छान छान छान मनीमाऊचं बाळ कसं
Raja Ranichi Nako - राजा राणीची नको
Bahuliche Lagin Zokat Lagale - बाहूलीचे लगीन झोकात लागलं

 

Religious Stotra – काही धार्मिक स्तोत्रे ध्वनीरूपामध्ये

Update: For those looking for the lyrics of Mahishasura mardini shloka, here is a link.

Update: There have been many requests for Shivaleelamrut (Shivleelamrut). Here is one link to the complete text in devanagari: - श्री शिवलीलामृत

Update: Click here to listen to Complete Ganesh Pooja.

I keep getting a lot of hits on some of the old posts (Ram Raksha Stotra and Hanuman Chalisa) with visitors asking for audio versions of the stotra. Here is a page where I will keep collecting the audio versions of various stotras.

To Play: If you have javascript enabled, you can click on the small arrow before each link to play the file.
To Download: Right click the link and select "Save Link As" or “Save Target As”.

श्री शिवलीलामृत - ११ वा अध्याय (अपूर्ण) (Shivaleelamrut - 11th Chapter (Incomplete))

RamRaksha Stotra - श्री रामरक्षा स्तोत्र

Ganapati Atharvasheersh - श्री गणपत्यथर्वशीर्ष words and English Meaning

Ganapati Stotra - गणपती स्तोत्र (words and English Meaning)

Guru Mantra - गुरू मंत्र

Another version of Guru Mantra (Guru Stotram) by Swami Atmananda.
Guru Stotram गुरू स्तोत्रम Text
Shiva Tandav Stotra - शिव तांडव स्तोत्र

Shiv Mahimna Stotra. Lyrics / शब्द

Vishnu Sahastranam - श्री विष्णुसहस्रनाम

Beej Mantra - बीज मंत्र
Maha Mrutyunjay Mantra - महा म्रुत्युंजय मंत्र
Shivoham
Kailas Rana Shiva Chandramouli - कैलास राणा शिव चंद्रमौळी
Mantra Pushpanjali - मंत्र पुष्पांजली

Bhimarupi Maharudra (Hanuman Stotra) - भीमरूपी महारुद्रा - शब्द

Mahishasur Mardini Stotra - महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र -

Pasayadan - पसायदान शब्द
Purush Sukta (with meaning in English) - पुरूष सुक्त (इंग्रजी अनुवादासहित)
Chandika Devi Kavach - चंडिका देवी कवच
Durga Kavach 1 - दुर्गा कवच १
Durga Kavach 2 Anuradha Paudwal- दुर्गा कवच (अनुराधा पौडवाला)
Hanuman Kavach - हनुमान कवच
Shree Sukta - श्री सुक्त (Script and Meaning)
- Thanks to Abhijeet V. Wajpe for this
जय अंबे माता Jaya Ambe Maata
Jai Jai Hanuman - जय जय हनुमान:
Shree Hanuman Chalisa (Anup Jalota) श्री हनुमान चालिसा (अनुप जलोटा)
Hanuman Austak - हनुमान अष्टक
Hanuman Stavan - हनुमान स्तवन
Chhand - छंद
Jiske Man Main Base Shreeramji - जिसके मनमें बसे श्रीरामजी
Jai Jai Jai Hanuman Ki - जय जय हनुमान की
Kab Loge Hamari Khabariya - कब लोगे हमारी खबरियाँ
Shree Hanuman Aarti - श्री हनुमान आरती
जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे - Jay Jagadeesh Hare (words)

Credits:

Song from animation film Hanuman
Mahabali maharudra beautifully sung by Vijay Prakash, Sonu Nigam, Shaan, Palash Sen, Kailash Kher, Madhushree, Sneha Pant, music by Tapas Relia and lyrics by Satish Mutatkar.

Lyrics in itrans ascii:
(jaya hanumaan gyaan guNa saagar
jaya kapiis tihu lok ujaagar
raamadoot atulit bal dhaamaa
a.njanee putra pavanasoot naamaa)

paraakram se gu.nje tribhuvan
dharatii paataal,duShTa bhanjan
jal saagar kare paraajay kra.ndan
trikaal nira.ntar lok va.ndan

mahaabali mahaarudraa mahaavajraa
shauryavaan veer hanumaan......

chehare se chhalakatii namrataa
aankho.n me.n shaa.nt chit kii chhaayaa
mukhapara hai.n subaha kii laalii
vishaal si.ndoor lipii kaayaa

(mahaabeer bikram bajara.ngii
kumatii nivaar sumatii ke sa.ngii
ka.nchan baran biraaj shubhesaa
kaanan ku.nDal ku.nchit kesaa
haat vajra aur dhvajaa biraje
khaa.nde moo.nj janeu saage
sha.nkar suvanaa kesarii na.ndan
tej prataap mahaa jag va.ndan)

bikaT samay nikaT jo aaye
pratham vahii smaraN aa jaaye
har vipadaa vo door kare
sa.nkaT mochan tabhii kahalaaye

shaktii kii nayii paribhaaShaa
viraaT vikramii roop anokhaa
laaye uThaaye droNagirii
aur jag dekhe leelaa nyaarii

Devanagari:
(जय हनुमान ग्यान गुण सागर
जय कपीस तिहु लोक उजागर
रामदूत अतुलित बल धामा
अंजनी पुत्र पवनसूत नामा)

पराक्रम से गुंजे त्रिभुवन
धरती पाताल,दुष्ट भन्जन
जल सागर करे पराजय क्रंदन
त्रिकाल निरंतर लोक वंदन

महाबलि महारुद्रा महावज्रा
शौर्यवान वीर हनुमान......

चेहरे से छलकती नम्रता
आन्खों में शांत चित की छाया
मुखपर हैं सुबह की लाली
विशाल सिंदूर लिपी काया

(महाबीर बिक्रम बजरंगी
कुमती निवार सुमती के संगी
कंचन बरन बिराज शुभेसा
कानन कुंडल कुंचित केसा
हात वज्र और ध्वजा बिरजे
खांदे मूंज जनेउ सागे
शंकर सुवना केसरी नंदन
तेज प्रताप महा जग वंदन)

बिकट समय निकट जो आये
प्रथम वही स्मरण आ जाये
हर विपदा वो दूर करे
संकट मोचन तभी कहलाये

शक्ती की नयी परिभाषा
विराट विक्रमी रूप अनोखा
लाये उठाये द्रोणगिरी
और जग देखे लीला न्यारी